Có những nỗi buồn không ai hiểu được :))

24/11/2009 § %(count) bình luận

bắt đầu điên ra rồi :))

24’11’09

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with con-điên at Hà Jung | She's gone forever.

%d bloggers like this: