Out from under

04/01/2010 § 2 phản hồi

Có lẽ em không bao giờ hiểu được vì sao em không nắm giữ được người yêu em nhất…

Em…


photo: Hip.

https://hajung.wordpress.com/2010/01/04/out-from-under/

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with outfromunder at Hà Jung | She's gone forever.

%d bloggers like this: